Raghu Murthi

Raghu Murthi is the Senior Vice President of Hosting & WebPro at GoDaddy.